top of page

Pravila Poslovanja

HUBBIG d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću s matičnim brojem tvrtke: 4806735 i OIB: HR01968403237, koje posluje putem web platforme za online rezervaciju prijevoza tereta https://hubbig.com. HUBBIG d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, Hrvatska, PDV ID: HR01968403237, Matični broj tvrtke: 4806735, IBAN: HR6624020061100847863 (ERSTE BANK, BIC: ESBCHR22).

 

1. OPIS

 

HUBBIG djeluje kao posrednik, a ne špediter. Stavljanjem narudžbe na našu platformu, klijent ovlašćuje HUBBIG da u njegovo ime, djelujući kao princip, stavi narudžbu za usluge prijevoza kod jednog od logističkih tvrtki koje je klijent odabrao na platformi, a koje su u ugovornom odnosu s HUBBIG. HUBBIG osigurava da odabrani partner ispunjava zahtjeve naručenih usluga. HUBBIG ne obavlja prijevoz pošiljaka i nije odgovoran za odabir logističara ili ispunjenje njihovih obveza. Logističari obavljaju preuzimanje, prijevoz i dostavu pošiljke, organiziraju prijevoz i odgovorni su za izvršenje usluge prijevoza tereta.

 

Na zahtjev klijenta, HUBBIG mora prenijeti sve zahtjeve i prava proizašla iz transakcija sklopljenih u vlastito ime, u ime klijenta, uključujući zahtjeve pod jurisdikcijom odabranog pružatelja logističkih usluga, u slučaju nepoštivanja ili nepravilnog izvršenja logističkih usluga.

 

Svi dodatni troškovi nastali kao rezultat dodatnih zahtjeva klijenta upućenih odabranom pružatelju logističkih usluga ili zbog carinskih postupaka isključivo snosi klijent koji je ugovorna strana prijevoza tereta. HUBBIG zadržava pravo zatražiti od klijenta nadoknadu svih troškova nastalih na zahtjev klijenta, čak i ako su ti troškovi nastali nakon završetka logističke usluge.

 

Klijent, odnosno potrošač, izričito pristaje odustati od prava na raskid ugovora s HUBBIG nakon što HUBBIG proslijedi detalje narudžbe odabranom pružatelju logistike. HUBBIG neće prihvatiti narudžbe od neovlaštenih trgovaca i zadržava pravo jednostranog otkaza svih narudžbi od neovlaštenih trgovaca.

 

Sukladno svojim internim politikama i postupcima, HUBBIG upravlja postupcima autorizacije pojedinih trgovaca. Svaki trgovac može podnijeti pismeni zahtjev za pokretanje tog postupka.

 

2. KAŠNJENJA I ODGOVORNOST U SLUČAJU KAŠNJENJA

 

Svi rokovi dostave su indikativni i nisu zajamčeni. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, klijent prihvaća i slaže se da mnoge vanjske okolnosti mogu uzrokovati kašnjenje u preuzimanju ili dostavi pošiljke.

 

U slučaju kašnjenja, HUBBIG u nikakvom slučaju neće biti odgovoran za štetu proizašlu iz kašnjenja i neće biti odgovoran za izvršenje obveze ili troškove nastale uslijed kašnjenja. HUBBIG nije obvezan plaćati nikakve naknade za kašnjenje niti pokrivati troškove povezane s time.

 

3. OSIGURANJE, POSTUPCI PRIGOVORA I ŽALBE I ZABRANJENE STAVKE

 

3.1. Osiguranje, Odgovornost i Vrijednost Pokrivena Osiguranjem

 

HUBBIG upravlja online platformom za rezervaciju tereta djelujući kao posrednik, a ne kao špediter. HUBBIG je isključivo odgovoran za odabir pouzdanih partnera, ali ne i za sam prijevoz.

 

HUBBIG ne djeluje kao osiguravajuće društvo. Sve narudžbe prijevoza osigurane su sukladno Konvenciji o Ugovoru o međunarodnom prijevozu stvari cestom (CMR) ako ugovorna strana odabere uslugu kamionskog prijevoza, ili sukladno Ugovoru o ukrcaju ako odaberu pomorski prijevoz, ili AWB dokumentu ako odaberu zračni prijevoz.

 

Ako je vrijednost sadržaja pošiljke veća od vrijednosti pokrivene osiguranjem, klijent ima opciju dodatnog osiguranja izravno putem naše platforme. Dodatno osiguranje treba biti odabrano prilikom naručivanja i bit će izračunato prema vrijednosti dobara navedenoj od strane klijenta u upitu.

 

U slučaju bilo kakve štete ili gubitka, HUBBIG će pomoći klijentu u podnošenju prigovora putem sustava. Odluka o priznavanju isplate osiguranja isključivo je u nadlež

 

nosti osiguravajuće društva.

 

Pravo na isplatu osiguranja ne može se ostvariti u sljedećim slučajevima:

 

- nepravilno pakiranje

- nekonvencionalne pošiljke

- prijevoz zabranjenih predmeta (kako je definirano u članku 3.2. uvjeta korištenja) čije slanje nije preporučljivo bez prethodne obavijesti HUBBIG-u

- prijevoz elektroničkih uređaja (kao što su televizori, mobilni telefoni, računala i druga elektronička oprema) izvan originalne ambalaže; u slučaju nedostatka ili oštećenja pošiljke, kako bi započeo postupak prigovora, klijent mora dostaviti vlastite fotografije elektroničkih uređaja u njihovoj originalnoj ambalaži snimljene prije slanja pošiljke

- postupak prigovora nije podržan valjanom i ispravnom dokumentacijom o stvarnoj vrijednosti oštećene ili nedostajuće pošiljke. Ispravna i valjana dokumentacija uključuje originalni račun dobara poslanih u pošiljci (PDV stopa i amortizacija će biti prikladno izračunati i odbijeni od konačne cijene pošiljke)

- krivo usmjerene pošiljke, što se događa kada se na pošiljke zalijepe pogrešne oznake

- štete uzrokovane terorizmom, prirodnim katastrofama

- ako klijent nije pružio dovoljno dokaza (fotografskog ili pisanog materijala) kako bi dokazao da je pošiljka bila u savršenom stanju prije preuzimanja

- ako korisnik na bilo koji način prekrši ove Opće uvjete poslovanja

 

3.2. Zabranjeni Predmeti

 

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, klijent pristaje na popis zabranjenih predmeta naveden ispod i izjavljuje da neće slati predmete s tog popisa ili bilo koje predmete koje je zabranjeno slati prema Općim uvjetima odabranog logističara ili prema važećem zakonu zemlje preuzimanja ili dostave.

 

Klijent se obvezuje ne slati ukradenu robu ili robu koja nije u slobodnom prometu sukladno važećem zakonodavstvu.

 

HUBBIG zabranjuje slanje nakita, zlata, antikviteta, slika, ljudskih ostataka i organa. Međutim, ako klijent odluči poslati bilo koji od zabranjenih predmeta, bit će jedina strana odgovorna za bilo kakvu štetu i troškove nastale.

 

Zabranjeni predmeti uključuju i opasne tvari i tvari koje zahtijevaju posebne dozvole, posebno rukovanje ili posebnu dokumentaciju kako bi se prevozile.

 

Neki primjeri zabranjenih predmeta:

 

- životinje, proizvodi životinjskog podrijetla i ostaci životinja

- oružje i streljivo

- opasne tvari i opasni objekti

- cvijeće i druge biljke

- ljudski ostaci i urne

- ilegalni predmeti

- medicinski uzorci

- predmeti koji zahtijevaju kontroliranu temperaturu

- pornografija

- receptni lijekovi i ostali farmaceutski proizvodi

- duhan i alkoholna pića

- hrana i prehrambeni proizvodi (uključujući hranu u tekućem obliku)

- aerosoli i parfemi

- predmeti veće vrijednosti

- predmeti sentiment

- dokumenti, gotovina, kreditne kartice, vaučeri i ulaznice

- plemenite kovine, dragulji, nakit, satovi, biserna ogrlica, krzno, tepisi, umjetnička djela

- ostali lomljivi predmeti

- predmeti koji mogu oštetiti ostalu robu tijekom prijevoza

- što se tiče zračnog prijevoza: svaki teret sa litij-ionskim i litij-metalnim baterijama smatra se zabranjenom robom sukladno Uredbi (EZ) br. 300/2008 od 11. ožujka 2008. i njenim izmjenama iz vremena u vrijeme

- pošiljke roba koje moraju udovoljavati Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom (ADR), prevožene kao opasne tvari. Odabrana kurirska tvrtka zadržava pravo odbiti rukovanje pošiljkama čiji se sadržaj smatra opasnim ili štetnim ili ako postoji mogućnost da pošiljka sadrži bilo kakve nametnike, ili ako pošiljka predstavlja opasnost za druge objekte. Ako klijent dostavi takvu pošiljku, odabrana kurirska tvrtka zadržava pravo uklanjanja opasnih predmeta ili na drugi način rukovanja pošiljkom bez prethodnog upozorenja na trošak klijenta. Klijent odriče pravo na podnošenje bilo kakvih zahtjeva prema odabranoj logističkoj tvrtki i/ili HUBBIG-u za plaćanje kazni, troškova ili šteta

 

4. PRIJEVOZ IZ TREĆIH ZEMALJA

 

Ako ruta odabrana od strane koris

 

nika uključuje zemlju koja nije članica Europske unije u vrijeme naručivanja, klijent je svjestan i slaže se s sljedećim:

 

Pošiljatelj je odgovoran za dostavu originala ili kopije originala komercijalnog računa ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je logističkoj tvrtki i/ili carinskim vlastima potreban. Ako bilo koja carinska vlast zahtijeva dodatnu dokumentaciju radi provjere uvozno/izvozne deklaracije, odgovornost Pošiljatelja je da osigura potrebnu dokumentaciju na vlastiti trošak.

 

Original ili kopija originala komercijalnog računa ne bi trebala uključivati PDV na distribuciju cijene.

 

U slučaju nedostatka dokumentacije ili nepoštivanja propisa, logistička tvrtka može odbiti preuzeti ili čak vratiti pošiljku natrag Pošiljatelju s dodatnim troškovima koji će snositi isključivo klijent.

 

Pošiljatelj potvrđuje da su sve izjave i informacije vezane uz izvoz i uvoz pošiljke istinite i točne, i potvrđuje da, ako pruži neistine ili lažne izjave o pošiljci ili njenom sadržaju, to može rezultirati građanskim zahtjevom i/ili kaznenim progonom te kaznama koje uključuju zapljenu i prodaju pošiljke.

 

U mjeri u kojoj možemo dobrovoljno pomoći klijentu u izvršavanju potrebnih carinskih i drugih formalnosti, takva pomoć pružit će se na vlastiti rizik. Suglasni ste da nas nećete smatrati odgovornima za bilo koje zahtjeve koje protiv nas podnese zbog informacija koje nam pružite i troškova koje možemo imati u vezi s tim, te pristajete platiti svaku administrativnu naknadu koju vam možemo naplatiti za pružanje usluga opisanih u ovom uvjetu.

 

Svi carinski troškovi, porezi (uključujući, ali ne ograničavajući se na PDV, ako je primjenjivo), kazne, troškovi skladištenja ili drugi troškovi nastali HUBBIG-u zbog postupanja carinskih ili drugih vlasti ili propusta Pošiljatelja ili Primatelja u pružanju odgovarajuće dokumentacije, naplatit će se od Kupca ili Primatelja. U slučaju da HUBBIG odluči naplatiti Primatelja i Primatelj odbije platiti nastale troškove, Kupac se slaže pokriti te troškove zajedno s našom naknadom, kao i svim dodatnim troškovima koje bismo mogli snositi.

 

Pošiljatelj potvrđuje da sadržaj pošiljke nije ograničen od strane IATA, ICAO, IMDG ili ADR i da ne sadrži zabranjene tvari, a ako one čine dio sadržaja pošiljke, Kupac je obvezan obavijestiti logističara prije njihovog prihvaćanja putem narudžbe na platformi.

 

Logističar može odbiti izvršiti preuzimanje u slučaju da usluga ne može biti pružena iz bilo kojeg razloga izvan kontrole HUBBIG-a, kao što su udaljena mjesta ili sankcije u zemlji preuzimanja (embargo).

 

Trudit ćemo se ubrzati sve formalnosti vezane uz carinsko razduženje vaše pošiljke, međutim, nismo odgovorni za bilo kakva kašnjenja, gubitke ili štete uzrokovane intervencijom ili aktivnostima carinskih službenika ili drugih državnih tijela.

bottom of page