top of page

Uloga i važnost špeditera u međunarodnom prijevozu robe

Uvoz i izvoz ključne su komponente svake špedicijske djelatnosti. Međunarodno poslovanje predstavlja velike poslovne prilike, ali sa sobom nosi određen rizik i ogromnu količinu posla. Cjelokupan proces, papirologija i propisi koji se bave međunarodnom trgovinom mogu se činiti zastrašujućim. Zato je tu špediter, u industriji poznatiji i kao “arhitekt prijevoza”.

Špedicija je gospodarska djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme, dopreme i prijevoza robe kroz druge zemlje, kao i ostalim poslovima neizostavnim za ovu djelatnost. Kompanije koje se bave špedicijom pružaju cijeli niz usluga: praćenje unutarnjeg prijevoza, pripremu otpremnih i izvoznih dokumenata, skladištenje, rezerviranje prostora za teret, pregovaranje teretnih troškova, konsolidaciju tereta, osiguranje tereta i podnošenje zahtjeva za osiguranje.

Definicija pojma špedicije obuhvaća i način transporta i manipulacije robom. To su pomorski prijevoz, željeznički i cestovni prijevoz, zračni prijevoz te prijevoz robe unutarnjim vodama (rijeke, jezera i kanali).

Špedicija vs. međunarodna špedicija

Međunarodna špedicija odnosi se na skup specifičnih funkcija, poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i prijevoz robe u vanjskotrgovinskom prometu. Osim transportnog poslovanja, unutar djelatnosti međunarodne špedicije organiziraju se i dodatne logističke usluge, poput skladištenja robe i kompletne obrade dokumentacije i carinjenja.

Proizašla je iz nacionalne špedicije, u kojoj se poslovi organiziranja otpreme i dopreme robe obavljaju isključivo domaćim prijevoznim sredstvima unutar granica jedne države. S druge strane, međunarodna špedicija organizira otpremu robe iz vlastite u strane zemlje te dopremu robe iz stranih u vlastitu zemlju. Međunarodna špedicija može obavljati poslove nacionalne špedicije, dok nacionalni špediteri ne mogu obavljati poslove međunarodne špedicije. Iako i nacionalna i međunarodna špedicija imaju sve karakteristike složenih i dinamičkih ekonomskih sustava, međunarodna je ipak najkompleksniji dio špedicije.

U svakom izvoznom i uvoznom poslu ključna osoba koja koordinira prijevoz robe od krajnjeg proizvođača do krajnjeg korisnika je špediter. Bez njega je funkcioniranje sustava međunarodne špedicije nezamislivo. Špediter omogućuje da se premoste kilometarske barijere, odabere pravilno i ekonomično prijevozno sredstvo, osiguranje te brine o robi sve dok ne stigne do svog krajnjeg odredišta.

Glavni zadatak međunarodnog špeditera je osloboditi nalogodavca brige oko otpreme, dopreme i provoza robe u međunarodnom prometu.

Uloga međunarodnog špeditera je da organizira intermodalni prijevoz i carinjenje robe u ime pošiljatelja. Bez špeditera, isporučitelji bi bili suočeni s velikim logističkim teretom koji bi bio štetan za ukupnu produktivnost globalnog tržišta. U obavljanju zadataka, međunarodni se špediter susreće s brojnim kompleksnim aktivnostima koji omogućuju da suvremeni vanjskotrgovinski i prometni sustavi optimalno funkcioniraju.

Vrste međunarodne špedicije prema osnovnom obilježju poslovanja tvrtki:

Pomorska (lučka) špedicija – vrsta špedicije koja se pretežno bavi organiziranjem otpreme i dopreme robe pomorskim prijevoznim sredstvima.

Kopnena (kontinentalna) špedicija – organizira prijevoz robe i ostale poslove prijevoza robe u kopnenom prometu (željeznički prijevoz, cestovni prijevoz i unutarnja plovidba).

Granična špedicija – locirana je na graničnim prijelazima otvorenim za međunarodni promet robe. Glavni dio poslovanja vezan je za obavljanje carinskih i drugih formalnosti pri ulasku robe u nacionalno carinsko područje.

U ovom blogu donosimo neke od načina na koji špediteri pokreću kotače međunarodne trgovine i omogućuju funkcioniranje međunarodne špedicije.

Tko je špediter?

Pod pojmom špediter podrazumijeva se kompanija koja se bavi carinjenjem, tj. poslovima koji uključuju otpremu, dopremu i prijevoz robe putem prijevoznika. Riječ špediter, odnosno špedicija je latinskog porijekla i dolazi od riječi expedire, što u prijevodu znači odriješiti, urediti, dok se u praktičnoj primjeni prevodi s odaslati, otpremiti.

Špediter je fizička ili pravna osoba koja će vam pomoći da organizirate sve dolazne i odlazne pošiljke, što može pomoći povećanju vaše ukupne produktivnosti i učinkovitosti. Cilj svakog špeditera je proširenje poslovanja i povećanje profita.

Što zapravo radi špediter?

Postoji niz raznovrsnih i kompleksnih aktivnosti koje obuhvaća međunarodna špedicija pa je važno znati koju ulogu u svemu ima špediter. Špediteri se bave logistikom otpreme robe te savjetuju i pomažu klijentima kako najučinkovitije prevesti robu s jednog odredišta na drugo. Njihovo znanje o zahtjevima dokumentacije, propisima, troškovima prijevoza i bankarskim praksama uvelike olakšava postupak izvoza mnogih kompanija.

Špediter mora savršeno poznavati zakonske propise svoje zemlje i zemlje u koju se roba otprema, klauzule, imati dobre veze s prijevozničkim poduzećima, osiguravateljskim kućama, bankama, carinskim ispostavama i drugim sudionicima izvozno – uvoznog posla.

Na temelju zaprimljenih naloga, špediter organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. Nadzire pravilnu distribuciju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata, brine o pravilnom osiguranju pošiljaka te o provođenju carinskog postupka u skladu s propisima. Također, špediter likvidira i potvrđuje račune dobavljača, surađuje s naručiteljem usluge te osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.

Glavne odgovornosti i dužnosti špeditera

Posao špeditera podrazumijeva raspoređivanje, koordinaciju i dokumentiranje intermodalnog prijevoza tereta u ime pošiljatelja.

Špediteri moraju vrlo dobro poznavati uvjete i tarife, transportno osiguranje, prometne, carinske i vanjskotrgovinske propise, kao i tehnologiju prometa svih prometnih grana. Budući da je roba na svom putu podložna raznim vrstama rizika, u pripremu i ugovaranje vanjskotrgovinskih poslova važno je pravovremeno uključiti špeditera. Njegov angažman smanjit će prijevozne troškove i potencijalne rizike te povećati sigurnost izvršenja isporuke kod otpreme i dopreme robe.

Operativni poslovi koje špediter obavlja kod otpreme i dopreme roba sastoje se od niza aktivnosti vezanih za otpremu i dopremu te obavljanje poslova vezanih za carinjenje robe.

Stručni savjeti i informacije

Špediter treba biti stručnjak za prometne, carinske i vanjskotrgovinske propise te izvrstan poznavatelj i praktičar tehnologije prometa svih prometnih grana. On ima stalan uvid u aktualne uvjete odvijanja prijevoza roba u međunarodnom prometu te u stanje ponude i potražnje na tržištu prijevoznih kapaciteta. Kao takav, nezaobilazan je konzultant pri određivanju optimalnog prijevoznog rješenja, postavljanja vanjskotrgovinskog posla u domeni carinskih propisa te izradi vanjskotrgovinskih kalkulacija. Svojim znanjem i stečenim iskustvom, špediteri omogućuju brz i nesmetan protok roba od proizvodnje sve do točke krajnje uporabe proizvoda. Napredak tehnologije i primjena novih informatičkih rješenja špediterima je omogućio napredniju komunikaciju sa svim sudionicima u cijelom opskrbnom lancu, uključujući korespondente i suradnike.

Carinsko posredovanje

Mnogi špediteri su danas i carinski posrednici, što ih čini jednim centrom za sve vaše logističke potrebe. Carinsko posredovanje uključuje izradu dokumentacije u skladu s carinskim propisima. Vrlo je detaljno, zahtijeva puno znanja o međunarodnim zakonima i za to vam je potrebna licenca.

Špediter će također pružiti strateško savjetovanje izvoznicima u vezi sa standardima usklađenosti, označavanjem i pakiranjem, potencijalnim preprekama s kojima se susreće njihova pošiljka, kao i drugim značajnim aktivnostima procesa slanja pošiljke. Kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna prijevoznika, carine i drugih pristojbi i troškova predstavljaju vrlo važan dio posla jer o njemu ovise troškovi prijevoza.

Umrežavanje

Osim organizacije prijevoza, špediteri grade i održavaju odnose između prijevoznika, brodara, lučkih službenika i drugih špeditera. Dobri odnosi olakšavaju ekspeditivne pošiljke i daju veće šanse za povoljniju cijenu otpreme. Bez kvalitetnog partnerstva, bilo bi gotovo nemoguće natjecati se na tržištu s pomorskim divovima poput FedEx-a, zbog čega je umrežavanje jedna od najvrjednijih aktivnosti špedicijske djelatnosti. Ako se bavite uslugama poput skladištenja, cestovnog prijevoza ili carinskog posredovanja, morate biti sigurni da možete računati na prave partnere koji će te poslove obavljati umjesto vas.

Vještine poslovnog pregovaranja

Najučinkovitiji su špediteri koji mogu naći ravnotežu između privlačnog partnerstva i prakticiranja pametnog dogovora, a da pritom budu poslovno otvoreni za ponude drugih prijevoznika. Osim osiguranja tereta, prioritet je osigurati konkurentne cijene pošiljaka. Špediter je vrijedan onoliko koliko i mreža njegovih preferiranih partnera koji odrađuju kvalitetan prijevoz.

Planiranje

Zadatak špeditera je da rezervira teretni prostor za pošiljke, što često uključuje više od jednog načina prijevoza. Ovo zahtijeva pažljivu koordinaciju između svih subjekata uključenih u lanac opskrbe, uključujući dobavljače, proizvođače, prijevoznike, dobavljače skladišta i druge. Budući da je usluga prijevoza robe često sklona kašnjenjima, učinkovito planiranje neophodno je za minimiziranje rizika. Zadatak dodatno mogu otežati prijevoznici čiji ograničeni teretni prostor često rezultira povišenim tarifama, posebno u vrijeme blagdana.

Dokumentacija

Ako ste mislili da je logistika koja stoji iza vaših pošiljaka komplicirana, pričekajte dok ne vidite dokumentaciju potrebnu za proces uvoza/izvoza. Administrativno opterećenje koje prijevoznici preuzimaju u ime svojih klijenata velika je odgovornost.

Unutar toka opskrbnog lanca, špediterima se povjerava hrpa važne dokumentacije koja uključuje teretnice, akreditive, zaprimanje izvještaja, izvješća o zalihama, kao i sve carinske dokumente (komercijalne fakture, carinske fakture, teretnice prijevoznika, potvrde o podrijetlu, dozvole, itd.).

Ugovaranje prijevoza i kompletiranje potrebne dokumentacije špediteru predstavlja preduvjet za izvršenje svog osnovnog zadatka, a to je otprema odnosno doprema robe.

Digitalna platforma Hubbig omogućuje vam traženje prijevoza za teret jednostavnim kreiranjem naloga putem aplikacije i time automatski olakšava administraciju. U aplikaciju najprije unesete detalje pošiljke te njenu početnu i odredišnu lokaciju. Nakon toga odaberete optimalnu ponudu koja najviše odgovara vašim kriterijima ovisno o cijeni, tranzitnom vremenu i recenziji logističara.

Potpisivanjem ugovora o intermodalnom prijevozu, špediter na sebe preuzima uloge organizatora, koordinatora i poduzetnika cijele palete usluga. Također ima i obavezu osiguranja stvari, što predstavlja važnu komponentu u području špediterskog poslovanja. Od trenutka preuzimanja do isporuke, špediter preuzima svu odgovornost za prijevoz robe .

Svaki špediter je posrednik kojemu je cilj dobiti „najbolju cijenu“ za obavljen posao i u tome se krije “umjetnost” dobrog špediterskog poslovanja.

Špediter je vrlo zahtjevno i dinamično zanimanje. Slično kao i arhitekti, špediteri imaju zadatak crtati, spajati ii graditi veze između točaka na svojim 'nacrtima'. To su njihove mape protoka informacija i proizvoda unutar složenih lanaca opskrbe.

Bez logističkih usluga danas je nemoguće zamisliti realizaciju gospodarskih aktivnosti. Globalizacija poslovanja dovela je do razvoja špediterskog posla i pružanja usluga međunarodne špedicije. Kako bi ostali konkurentni na tržištu, špediteri se moraju prilagoditi ovom procesu.

Špedicija se može objasniti kao složena aktivnost sa skupom specifičnih poslova, funkcija, operacija, pravila i vještina koje zajedničkim djelovanjem omogućuju uspješnu realizaciju naloga nalogodavca.

Usluga špedicije koristi uspostavljene odnose s prijevoznicima kako bi se postigla najbolja moguća cijena prijevoza robe kroz najekonomičnije rute te brze, povoljne i pouzdane ponude.

Dok digitalizacija i drugi tehnološki trendovi i dalje inoviraju industriju, stvaranje kvalitetnih partnerskih odnosa i uspješno ostvarivanje svih koraka procesa uvoza ili izvoza stvari su koje će pomoći vašem poslu da uspije.

Da bi se udovoljilo zahtjevima kupca koji financira cijeli opskrbni lanac te troškovi otpreme i dopreme robe sveli na minimalnu razinu, špedicija mora osigurati i pružiti brzu transformaciju robe i informacija.

Na današnjem tržištu vodeću ulogu imaju oni koji se uspiju prilagoditi svim zahtjevima modernog vremena i potražnje te oni koji svoje špediterske kompanije pretvaraju u svojevrsne logističke operatere. S obzirom na konkurenciju, opstaju samo oni koji su dovoljno fleksibilni prilagođavanju tržištima, kao i oni koji nude obavljanje svih poslova u logističkom procesu, a to je zasigurno digitalna platforma Hubbig.

0 comments

Commentaires


bottom of page